Trang chủ Thông tin hoạt động Điện mặt trời áp mái
 

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Xem nội dung và tải các văn bản liên quan tại đây:

*  Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về việc cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

* Văn bản số 5644/EVN SPC-KT V/v hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp  của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. 

* Văn bản số 1532/EVN-KD V/v hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 27/03/2019.

* Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam ban hành ngày 08/01/2019.

* Thông tư 05/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời ban hành ngày 11/03/2019.

* Thông tư số 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời của Bộ Công thương ban hành ngày 12/09/2017.

* Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/04/2017.

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
Đầu trang

 
Đầu trang