Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin giá điện
 

THÔNG BÁO GIÁ BÁN ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20/03/2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá  bán lẻ điện
Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện

Công ty Điện lực Bà rịa- Vũng tàu xin thông báo đến Qúy khách hàng được biết: Kể từ ngày 20/03/2019 biểu giá bán điện được áp dụng để tính toán tiền sử dụng điện của Quý khách hàng như sau:

  Đối tượng áp dụng giá Mức giá (đ/Kwh) chưa thuế GTGT
1 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT   
1.1    Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  
        a.Giờ bình thường 1,536
        b.Giờ thấp điểm 970
        c.Giờ cao điểm 2,759
1.2    Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV  
        a.Giờ bình thường 1,555
        b.Giờ thấp điểm 1,007
        c.Giờ cao điểm 2,871
1.3    Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
        a.Giờ bình thường 1,611
        b.Giờ thấp điểm 1,044
        c.Giờ cao điểm 2,964
1.4    Cấp điện áp duới 6 kV   
        a.Giờ bình thường 1,685
        b.Giờ thấp điểm 1,100
        c.Giờ cao điểm 3,076
2 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  
2.1    Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông  
2.1.1       Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,659
2.1.2       Cấp điện áp duới 6 kV  1,771
2.2    Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp  
2.2.1       Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,827
2.2.2       Cấp điện áp duới 6 kV  1,902
3 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH  
3.1    Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  
        a.Giờ bình thường 2,442
        b.Giờ thấp điểm 1,361
        c.Giờ cao điểm 4,251
3.2    Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
        a.Giờ bình thường 2,629
        b.Giờ thấp điểm 1,547
        c.Giờ cao điểm 4,400
3.3    Cấp điện áp duới 6 kV   
        a.Giờ bình thường 2,666
        b.Giờ thấp điểm 1,622
        c.Giờ cao điểm 4,587
4 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT   
4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,678
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,734
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 2,014
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 2,536
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,834
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,927
4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước  2,461
5 GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN NÔNG THÔN  
5.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt  
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,403
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,459
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 1,590
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 1,971
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,231
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,323
5.2  Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1,473
6 GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ  
6.1 Thành phố, Thị xã  
6.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt  
6.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư   
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,568
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,624
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 1,839
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 2,327
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,625
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,713
6.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư   
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,545
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,601
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 1,786
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 2,257
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,538
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,652
6.1.2  Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1,485
6.2 Thị trấn, huyện lỵ  
6.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt  
6.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư   
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,514
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,570
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 1,747
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 2,210
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,486
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,569
6.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư   
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,491
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,547
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 1,708
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 2,119
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,399
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,480
6.2.2  Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1,485
7 Giá bán buôn điện sinh hoạt cho tổ hợp thương mại- dịch vụ- sinh hoạt  
7.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt  
        Bậc 1:  Cho Kwh từ  0-50 1,646
        Bậc 2:  Cho Kwh từ  51-100 1,701
        Bậc 3:  Cho Kwh từ  101-200 1,976
        Bậc 4:  Cho Kwh từ  201-300 2,487
        Bậc 5:  Cho Kwh từ  301-400 2,780
        Bậc 6:  Cho Kwh từ  401 trở lên  2,871
7.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác   
        a.Giờ bình thường 2,528
        b.Giờ thấp điểm 1,538
        c.Giờ cao điểm 4,349
8 GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  
8.1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp   
  110 kV/35-22-10-6 kV  
8.1.1  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA  
        a.Giờ bình thường 1,480
        b.Giờ thấp điểm 945
        c.Giờ cao điểm 2,702
8.1.2  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA  
        a.Giờ bình thường 1,474
        b.Giờ thấp điểm 917
        c.Giờ cao điểm 2,689
8.1.3  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA  
        a.Giờ bình thường 1,466
        b.Giờ thấp điểm 914
        c.Giờ cao điểm 2,673
8.2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV  
8.2.1    Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV  
        a.Giờ bình thường 1,526
        b.Giờ thấp điểm 989
        c.Giờ cao điểm 2,817
8.2.2    Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
        a.Giờ bình thường 1,581
        b.Giờ thấp điểm 1,024
        c.Giờ cao điểm 2,908
9 Giá bán buôn điện cho chợ 2,383

 

Công  ty Điện lực BRVT xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện biết để thanh toán tiền điện đúng quy định hiện hành.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU

(Kính báo)

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Thông báo Báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP (10:33 - 21/05/2019)
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (11:39 - 22/03/2019)
   Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (11:16 - 22/03/2019)
   Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (16:04 - 06/11/2018)
   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ Ở (08:41 - 02/11/2018)

Đầu trang

 
Đầu trang