Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 14:54 | 20/09/2021

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2021

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 17 tháng 09 năm 2021

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8:

I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:

1- Cung cấp điện:

− Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 8 đạt 563,12 triệu kWh bằng 97,7 % so với tháng 8 năm 2020. Trong 8 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt 4.540,29 triệu kWh tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 66,6 % kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.

− Diesel: Tổng công suất phát lên lưới trong 08 tháng đầu năm 2021 là 18,3 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) , tăng 3,12 % so với cùng kỳ năm 2020.

− Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới: 234.148 MWh.

2- Điện thương phẩm: Trong tháng 8 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 532,33 triệu kWh bằng 96,6 % so với tháng 8 năm 2020. Lũy kế 08 tháng đầu năm 2021 đạt 4.662,24 tr.kWh tăng 12,24 % so với cùng kỳ 2020 ( thực hiện là 4.153,71 triệu kWh ) và bằng 68,56% kế hoạch. Cụ thể như sau:

STT

Thành phần

Sản lượng thương phẩm 08 tháng đầu năm

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2021 so với năm 2020 (%)

Đạt % so với KH

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

 4.153,71

 4.662,24

 112,24

68,56%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 119,45

 139,58

 116,85

 

 2,99

2

Công nghiệp – Xây dựng

 3.031,80

 3.500,51

 115,46

 

 75,08

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 159,54

 153,17

 96,01

 

 3,29

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 738,48

 761,77

 103,15

 

 16,34

5

Thành phần khác

 104,44

 107,21

 102,64

 

 2,30

A1

Thương phm 110 kV

 1.517,92

 1.822,53

 120,07

 

 39,09

A2

Thương phm 22kV

 2.635,79

 2.839,71

 107,74

 

 60,91

3- Tình hình phát triển khách hàng:

Tổng số khách hàng phát triển thêm 11.231 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 8.948 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 2.283 khách hàng. Tổng số khách hàng: 424.237 khách hàng, trong đó có 362.941 khách hàng ASSH (chiếm 85,55%) và 61.296 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,45%).

4- Tiết kiệm điện: Trong tháng 08/2021, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 77,53 triệu kWh. Tương đương 2,18 % điện thương phẩm, cao hơn 0,08 % so với kế hoạch giao (2,1%).

5- Tổn thất điện năng: Trong tháng 08/2021 Cty Điện lực BRVT thực hiện là: 4,76 % tăng 3,68 % so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2021 thực hiện là 1,85% giảm 0,07% so với cùng kỳ năm 2020. 6- Giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các T tâm/Cổng DV công: Lũy kế đến tháng 08/2021 Công ty đã giải quyết được 98,49% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (20.475 yêu cầu), trong đó:

− Cấp điện mới: 9.766 trường hợp.

− Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 10.709 trường hợp.

7- Dịch vụ qua cổng DVCQG: Lũy kế đến tháng 08/2021 thực hiện được 6.861 trường hợp đạt 47,40%.

8- Dịch vụ theo phương thức điện tử: Lũy kế đến tháng 08/2021 thực hiện được 10.306/10.982 trường hợp, đạt 93,84%.

9- Tình hình sự cố: Trong tháng 08 xảy ra 07 vụ sự cố. Cụ thể như sau:

− Sự cố lưới điện 110kV: Xảy ra 1 vụ

Mô tả

Đường dây 110 kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

 

Thực hiện

0

0

1

− Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 13 vụ

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

 

Thực hiện

0

6

0

 

10- Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Trong 8 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy và giảm hơn cùng kỳ năm 2020, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện / KH

1,19/1,40 (đạt)

132,05/194 (đạt)

1,8/2,64 (đạt)

 

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

1- Về sửa chữa lớn:

     Năm 2021, theo KH Tổng công ty giao, Công ty thực hiện 65 tỷ đồng. Đã điều chỉnh danh mục công trình và vốn SCL 2021 trình SPC còn 51 tỷ gồm: 01 công trình nguồn điện Côn Đảo; 11 công trình lưới điện 110kV và 08 công trình lưới điện phân phối, công xa. Do tình hình giãn cách xã hội do dịch COVID kéo dài nên điều chỉnh xin bỏ ra ngoài KH 03 công trình nguồn điện và kiến trúc và lưới điện phân phối 22kV, tổng giá trị là 14 tỷ đồng. Đã hoàn thành 01 công trình nguồn, các công trình sửa chữa 110kV đã ký HĐ mua sắm tủ điện hợp bộ 22kV. Các công trình còn lại đang được triển khai thi công.

     Hạng mục thi công sữa chữa 110kV tự thực hiện (với Dịch vụ ĐLMN, và các đơn vị trực thuộc EVN). Ban QLDA đã triển khai khảo sát hiện trường các TBA 110kV để chuẩn bị SCL hạng mục 110kV thay dao cách ly và các hạng mục 110kV (SPC đã cấp thiết bị dao cách ly).

2- Về đầu tư xây dựng:

     Năm 2021, Tổng công ty giao 360,84 tỷ đồng trong đó vốn KHCB là 118,84 tỷ đồng và 242 tỷ đồng vốn vay thương mại (07 công trình vốn vay của NH Agibank và 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi (12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư). Hiện nay đã triển khai thi công với khối lượng giả ngân thực hiện đạt 28% kế hoạch giao.

Kế hoạch đã điều chỉnh vốn ĐTXD như sau:

• 07 công trình vốn vay của NH Agibank và 06 công trình khai thác NLMTMN đăng ký giải ngân 100% vốn.

• 12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư sẽ nghiệm thu khối lượng thi công và giải ngân 50% vốn.

• Giải ngân và triển khai thi công một số công trình khác các tháng còn lại.

Tổng giá trị điều chỉnh 314 tỷ đồng, giảm 64 tỷ đồng chủ yếu là trong nguồn vốn vay.

     Trong các tháng còn lại của năm 2021, triển khai đấu thầu thi công gồm 15 công trình (triển khai Quý IV năm 2021 và quyết toán T6 năm 2022) cụ thể:

     - 04 công trình (Lộ ra 22kV Mỹ Xuân A2; 03 tổ trạm ĐL Châu Đức);

     - 03 công trình Sở công Thương và Chủ đầu tư KCN đề nghị đầu tư gồm: Lộ ra 22kV KCN Đất Đỏ; KCN Phú Mỹ 2; KCN Sonadezi Châu Đức.

     - 02 công trình nông thôn địa phương đề nghị: phối hợp điện phương gồm cấp điện cho khu vực Hồ Sông Rây và Nông Thôn Châu Đức;

     - Ngoài ra 02 công trình SPC giao hoàn thành trong năm 2021 gồm: Hộ câu phụ 2021; Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị Role 87B (các TBA 110kV);

     - 01 công trình lưới điện Côn Đảo.

     - 02 Hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và ý kiến cử tri các huyện.

     - Công trình: 02 tổ máy phát điện Côn Đảo.

III.- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:

a- Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:

     Lũy kế đến tháng 08/2021 giải quyết cấp điện cho 138 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,11 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc).

b- Cấp điện mới khách hàng hạ áp:

     Lũy kế đến tháng 8/2021, Công ty phát triển được 11.231 khách hàng, trong đó có 8.948 khách hàng sinh hoạt và 2.283 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:

− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,50 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 2,31 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.

− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,58 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), giảm 0,13 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.

Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1,83 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 07 ngày), giảm 0,2 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2020.

B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2021:

     - Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cấp đủ điện cho các khu vực cách ly, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và báo cáo Tổng công ty xem xét, hỗ trợ giải quyết khi cần.

     - Thống kê, phân loại các sự cố lưới điện theo các nguyên nhân cụ thể, trong đó lưu ý các nguyên nhân liên quan đến khách hàng và tổ chức chế độ kiểm soát định kỳ, khuyến cáo.

     - Đẩy mạnh triển khai giao dịch trực tuyến, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trong bối cảnh tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch.

     - Tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế xảy ra các trường hợp ghi sai chỉ số do nguyên nhân chủ quan và giảm thiểu việc giải quyết trễ hạn yêu cầu của khách hàng, nỗ lực khắc phục các nguyên nhân cả chủ quan, khách quan, lưu ý cập nhật thông tin mất điện đầy đủ, kịp thời trên phần mềm OMS.

     - Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4 theo chỉ đạo của Tổng công ty tại Văn bản số 6964/EVN SPC-KD ngày 06 tháng 8 năm 2021, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và đúng pháp lý.

     - Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến ĐMTMN.

     - Rà soát, triển khai giải pháp thực hiện phù hợp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đạt kế hoạch EVN giao năm 2021 (1.111km) về chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện tại các tỉnh, thành phố thuộc EVN SPC.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.2210 979 Fax: 0254.3510 298

Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn or www.pcvungtau.evnspc.vn

Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

(14:51 - 04/03/2022)

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN