Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 10:50 | 24/05/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022

Hiện nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được cấp điện chủ yếu từ 2 nguồn là trung tâm điện lực Phú Mỹ và nhà máy nhiệt điện Bà Rịa. Bên cạnh đó, lưới điện của tỉnh được cấp điện hỗ trợ từ nguồn điện mặt trời với tổng công suất 510MW (trong đó, điện mặt trời nối lưới là 286,4MW, điện mặt trời mái nhà 223,6MW) – chiếm tỷ lệ 10,39%; và nhà máy thủy điện sông Ray công suất 2,5MW phát lưới 22kV. Ngoài ra, một số nhà máy điện vận hành độc lập không nối với hệ thống như: Nhà máy nhiệt điện khí đồng phát Đạm Phú Mỹ có công suất đặt 25MW và một số các nhà máy phát điện Diesel tại huyện Côn Đảo 10,8MW. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh, công ty Điện lực BRVT quản lý:

1. Về lưới điện trung gian 110 KV:

 • Trạm biến áp 110/22kV: 30 trạm (trong đó của ngành điện là 15 TBA) với tổng dung lượng là 3.083 MVA (trong đó của ngành điện là 1.258 MVA)
 • Đường dây 110kV: 52 tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài 336,17 km (ĐL : 331,2 km)

2. Lưới điện phân phối:

 • Trạm biến áp phân phối: 8.141 trạm ( trong đó của ngành điện là 3.259 TBA) với tổng dung lượng là 3.198,9 MVA ( trong đó của ngành điện là 563,95 MVA)
 • Đường dây trung thế : 2.752 km (ĐL : 1.843,4 km)
 • Đường dây hạ thế : 3.317 km (ĐL : 2.872,2 km)

I/ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Điện thương phẩm:

Trong 4 tháng đầu năm 2022, toàn Công ty thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt 2,47 tỷ kWh, đạt 31,95% so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 8,89% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó sản lượng điện bán cấp điện áp 110kV là  1,002 tỷ kWh tăng 12,66% so với cùng kỳ năm 2021.

 • Thành phần Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 73,53 triệu kWh, chiếm 2,98%, tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm 2021 đạt 3,88%;
 • Thành phần Công nghiệp, xây dựng: 1.868,26 triệu kWh chiếm 75,7 %, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 đạt 8,28%;
 • Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng: 98,78  triệu kWh chiếm 4,0%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 24,6%;
 • Thành phần Quản lý, tiêu dùng, dân cư: 383,0  triệu kWh chiếm 15,52%, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 đạt 13,5%;
 • Thành phần khác: 44,45 triệu kWh chiếm 1,80%, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 16,5%.

Kế hoạch năm 2022 Công ty BRVT dự kiến sẽ đạt 7,725 tỷ kWh đạt kế hoach Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao và tăng 10,12 % so với năm 2021 ( 7,015 tỷ kWh)

2. Công tác phát triển khách hàng và tỷ lệ số hộ sử dụng điện:

Thực hiện 4 tháng đầu năm 2022, Công ty đã phát triển thêm 4,861 khách hàng so với năm 2021, trong đó gồm 3.963 khách hàng sinh hoạt và 898 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. Tổng số khách hàng đến tháng 4/2022 đạt 432.816 khách hàng.
Kế hoạch đến cuối năm 2022, Công ty dự kiến sẽ phát triển thêm so với năm 2021 là 14.845 khách hàng, trong đó gồm 12.696 khách hàng sinh hoạt, 2.149 khách hàng ngoài sinh hoạt, tổng số khách hàng là 447.661 khách hàng.
Số hộ có điện tính đến hết tháng 04/2022 là 310.126/310.161 hộ, đạt tỷ lệ 99,99%.
Số hộ nông thôn có điện tính đến nay là 136.974/136.994 hộ đạt tỷ lê 99.99%.
Dự kiến thực hiện đến cuối năm 2022, tỷ lệ số hộ có điện của toàn tỉnh sẽ đạt 99,3%.

3. Tình hình thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2022.

3.1. Chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 430.075 khách hàng được thu qua 9 ngân hàng, 9 tổ chức trung gian với 1.295 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 1.296 tỷ đồng đạt 78,81 % doanh thu tiền điện.
3.2. 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các Ttâm/Cổng DV côngLũy kế đến đến T4/2022 Công ty đã giải quyết được 99,96% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (10.113 yêu cầu), trong đó:

 • Cấp điện mới : 5.889 trường hợp.
 • Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 4.224 trường hợp.

3.3. Dịch vụ qua cổng DVCQG: lũy kế đến tháng 4/2022 thực hiện được 5.225 trường hợp  đạt 56,80%.
3.4. Dịch vụ theo phương thức điện tử: Lũy kế đến tháng 4/2022 thực hiện được 7.355/7.384 trường hợp, đạt 99,6%.
3.5. 
Chỉ số tiếp cận điện năng giảm xuống ≤ 7 ngày làm việc:

a/ Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng: Lũy kế 4 tháng /2022 giải quyết cấp điện cho 152 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,32 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 2.65 ngày làm việc), tăng 0,45 ngày so với cùng kỳ năm 2021.
b/ Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Lũy kế 4 tháng đầu năm, Công ty phát triển được 4.861 khách hàng, trong đó có 3.963 khách hàng sinh hoạt và 898 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:

 • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,44 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 0,13 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
 • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 2,37 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 0,78 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
 • Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2,47 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 0,70 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2021.

3.6. Chuẩn xác thông tin khách hàng, cụ thể: Trong 4 tháng đầu năm, Công ty thực hiện đạt 100% khách hàng thay công tơ định kỳ và khách hàng phát sinh/thay đổi hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) được chuẩn xác đúng và đủ 3 thông tin chính: Tên chủ thể HĐMBĐ; địa chỉ sử dụng điện và thông tin liên hệ (số điện thoại/email/Zalo…); 100% khách hàng ngoài sinh hoạt đúng và đủ 3 thông tin chính: Tên chủ thể HĐMBĐ; địa chỉ sử dụng điện và thông tin để liên hệ với khách hàng (số điện thoại/email/Zalo …).

3.7. Nâng cao chất lượng trong công tác thu tiền điện:

 • Không phát sinh nợ khó đòi: Công ty chưa có phát sinh khách hàng nợ khó đòi.
 • Thanh toán không dùng tiền mặt đến tháng 4/2022: 430.075 khách hàng được thu qua 9 ngân hàng, 9 tổ chức trung gian với 1.295 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 1.296 tỷ đồng đạt 78,81% doanh thu tiền điện.

3.8. Công tác mua điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà: Lũy kế 4 tháng đầu năm, Công ty Điện lực BRVT đã thực hiện mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà của khách hàng đấu nối vào lưới điện, cụ thể như sau:

Số khách hàng

Sản lượng (kWh)

Sinh hoạt

Ngoài sinh hoạt

Tổng

Sinh hoạt

Ngoài sinh hoạt

Tổng

2.405

720

3.125

9.292.356

112.198.276

211.490.632

4. Công tác tiết kiệm điện:

4.1. Kết quả thực hiện sản lượng điện tiết kiệm: Năm 2021, Toàn tỉnh BRVT tiết kiệm được 150,68 triệu kWh, bằng 2,15% sản lượng điện thương phẩm, đạt kế hoạch Tổng công ty giao (KH giao: ≥ 2,1% sản lượng ĐTP kế hoạch). Trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện tiết kiệm được 57,36 tr.kWh, đạt tỉ lệ 2,32% so với tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt 0.12% so chỉ tiêu được giao.

4.2. Các công tác đã triển khai:
Ngay từ đầu năm Công ty đã lập kế hoạch triển khai đến các đơn vị thực hiện các chương trình tiết kiệm điện như: Chương trình hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất, chương trình tiết kiệm điện học đường, chương trình Gia đình tiết kiệm điện. Bên cạnh đó Công ty rất chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin như báo/đài truyền hình BRVT, đài phát thanh các Huyện/Thị, website Công ty, trang mạng xã hội zalo, facebook; trình chiếu video clip tuyên truyền, phát tờ rơi, tư vấn về tiết kiệm điện tại phòng giao dịch khách hàng.
Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, Sở Công thương trong công tác tiết kiệm điện, phổ biến các ấn phẩm tiết kiệm năng lượng thông qua website Công ty, zalo, facebook.
Hằng năm, Công ty gửi văn bản đến Sở Công thương đề nghị tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan Ban Ngành trên địa bàn Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời triển khai đến toàn thể CB.CNV trong Công ty nghiêm túc thực hiện chỉ thị 20/CT-TTg, chỉ thị 6628/CT-EVN … và yêu cầu mỗi CB.CNV là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện.

II/ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA LỚN

1. Công tác đầu tư xây dựng:

 • Năm 2022, Công ty triển khai thực hiện 79 công trình với tổng vốn đầu tư là 361.040 triệu đồng, có khối lượng như sau:
 • Nguồn điện gồm 2 công trình với Tổng suất lắp đặt 4 tổ máy là 6.000 kW (1 công trình chuyển tiếp từ 2021 sang và 1 công trình mới đầu tư năm 2022)
 • Đường dây 110 kV: 2 công trình cải tao nâng cấp dây với chiều dài 32.19 km
 • Công trình trạm trung gian gồm 02 công trình với tổng dung lượng lắp mới và nâng công suất là 103 MVA dự kiến sẽ nghiệm thu đưa vào sử dung trong quý 4/2022.
 • Lưới điện phân phối: trong năm 2022 Công ty Điện lực BRVT sẽ xây dưng mới, nâng cấp cải tạo 250,13 km đường dây trung thế; 148,67km đường dây trung thế và lắp mới, nâng công suất 31,95 MVA dung lượng trạm biến áp phân phối.
 • Hiện nay Các công trình này Công ty đang triển khai thi công dự kiến năm 2022 sẽ đưa vào vận hành 22 công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho toàn tỉnh BRVT trong đó 4 công trình 110kV; 01 công trình lắp đặt nguồn điện cho Huyện Côn Đảo và 17 công trình lưới điện phân phối.

2. Công tác sửa chữa lớn:

 • Năm 2022, Công ty Điện lực BRVT thực hiện sửa chữa lớn 19 công trình với tổng vốn là 46,115 tỷ đồng gồm : 11 công trình lưới điện và trạm biến áp cấp 110kV: 21,36 tỷ đồng; 05 công trình lưới điện và trạm biến áp cấp 22kV: 21,88 tỷ đồng.
 • Mua sắm thiết bị: 01 công trình có giá trị là 881 triệu đồng.
 • Tính đến tháng 04/2022, Công ty Điện lực BRVT đã triển khai giao nhiệm vụ thi công đã triển khai thi công 17/17 công trình, tiến độ thi công ước đạt 18,64% so với kế hoạch.

III/ CÔNG TÁC CUNG ỨNG ĐIỆN:

1. Tình hình cung cấp điện 4 tháng đầu năm 2022:

 • Trong 04 tháng đầu năm 2022 vừa hoạt động SXKD, vừa tham gia công tác chống dịch COVID-19, Công ty Điện lực BRVT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt đảm bảo điện phục vụ các khu cách ly, khu điều trị bệnh COVID-19; hoàn thành tốt việc cung cấp điện Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán; Các ngày Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3ÂL, Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 01/5 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh BRVT.
 • Chỉ đạo các Điện lực huyện, thị, thành phố tham gia các cuộc họp Hội đồng nhân dân huyện, thị, thành phố tiếp xúc giải trình các kiến nghị của cử tri địa phương và báo cáo HĐND, UBND huyện, thị, thành phố tình hình cung cấp điện trên địa bàn phục vụ nhân dân.

2. Kế hoạch cung cấp điện cả năm 2022:

 • Lập Phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục các ngày Lễ và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh BRVT.
 • Thực hiện các giải pháp giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
 • Lập phương án dự phòng ứng phó với mất cân đối cung cầu cũng như các phương án cấp điện trong mùa mưa, bão.
 • Dự kiến các tháng cuối năm 2022, Công ty Điện lực BRVT sẽ lập kế hoạch cắt điện một số khu vực trên lưới điện do Công ty Điện lực BRVT quản lý vận hành để phục vụ công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, thí nghiệm, bảo trỉ, bảo dưỡng lưới điện nhằm  đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, cũng như phục vụ cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh BRVT.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn
mail: dienluc.brvt@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:14 - 25/05/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04: I. Về sản xuất, vận hành và cung...

(08:51 - 05/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 03: I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp...

(08:35 - 29/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...