Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 15:38 | 15/06/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022
_____________________________________________

                             Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 14 tháng 06 năm 2022

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 05:
 1. Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
 1. Cung cấp điện:
 • Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 05 đạt 620,94 triệu kWh bằng 95% so với tháng 05 năm 2021. Trong 05 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đạt 3.032,4 triệu kWh tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Diesel:

Công suất phát lên lưới trong tháng 05 đạt 3,32 triệu kWH tăng 31,89% so với cùng kỳ năm 2021 (2,52 triệu kWh). Tổng công suất phát lên lưới trong 05 tháng đầu năm 2022 là 13,33 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) tăng 8,95% so với cùng kỳ  năm 2021.

 • Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong tháng 05 là 27.676 MWh. Tổng công suất phát lên lưới trong 05 tháng đầu năm 2022 đạt: 147.116 MWh tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2021.
 1. Điện thương phẩm: Trong tháng 05 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 627,88 triệu kWh bằng 95,17% so với tháng 05 năm 2021. Lũy kế 05 tháng đầu năm 2022 đạt 3.095,9 tr.kWh tăng 5,8% so với cùng kỳ 2021 (thực hiện là 2.926,16 triệu kWh). Cụ thể như sau:
STT
 
 Thành phần
 
Sản lượng thương phẩm 05 tháng đầu năm 2022
Năm 2021 (Tr.kWh) Năm 2022 (Tr.kWh) Tốc độ tăng năm 2022 so với năm 2021 (%) Đạt % so với KH Tỷ trọng 2022 (%)
A TỔNG SỐ 2,926.16 3,095.90 105.80% 40.08%  
1 Nông - Lâm -Thuỷ 89.81 92.16 102.62%   2.98%
2 Công nghiệp – Xây dựng 2,223.97 2,328.18 104.69%   75.20%
3 Khách sạn – Thương nghiệp 102.95 128 124.33%   4.13%
4 Cơ quan quản lý – TDDC 441.54 490.95 111.19%   15.86%
5 Thành phần khác 67.88 56.61 83.40%   1.83%
A1 Thương phẩm 110 kV 1,162.63 1,228.02 105.62%   39.67%
A2 Thương phẩm 22kV 1,763.53 1,867.88 105.92%   60.33%
 1. Tình hình phát triển khách hàng:  

Lũy kế đến tháng 5/2022 tổng số khách hàng: 434.125 khách hàng, trong đó có 371.055 khách hàng ASSH (chiếm 85,5%) và 63.070 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,5%).

 1. Tiết kiệm điện:

Trong tháng 5/2022, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 14,8 triệu kWh. Tương đương 2,36% điện thương phẩm, cao hơn 0,26% so với kế hoạch giao (2,1%)

 1. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo PPĐT toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ: Lũy kế đến tháng 5/2022 là 9.212/9.317 dịch vụ đạt 98,87% (chỉ tiêu 100%).
 2. Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Lũy kế đến tháng 5/2022 là 11.408/11.464 dịch vụ đạt 99,51% (chỉ tiêu 100%)
 3. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng  App/Zalo: Lũy kế đến tháng 5/2022 là 269.112/427.955 khách hàng, đạt 62,88% (chỉ tiêu 65%)
 4. Tỷ lệ các công việc hiện trường sử dụng thiết bị di động và cập nhật dữ liệu online: Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt 75%
 5. Tỷ lệ yêu cầu khách hàng được thực hiện đúng thời gian EVN cam kết: Lũy kế đến tháng 5/2022 là 9.927/9.994 yêu cầu, đạt 99,33%
 6. KH được quản lý có đầy đủ thông tin gồm: tên chủ thể HĐMBĐ, địa chỉ sử dụng điện, thông tin liên hệ: Lũy kế đến tháng 5/2022 cập nhật được 388.548 khách hàng đạt 89,50%
 7. Chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo số tiền: Trong tháng 5 năm 2022 có 434.125 khách hàng được thu qua 9 ngân hàng, 9 tổ chức trung gian với 1.295 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 1.286 tỷ đồng đạt 78,47% doanh thu tiền điện :  Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt 87,96%
 8. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo số khách hàng (%): Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt 100%
 9. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua hình thức trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Mobile Money (%): Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt 72,69%

Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ phát sinh chi phí theo số hóa đơn (%): Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt 91,74%

 1. Tổn thất điện năng:

 Trong 05 tháng đầu năm Cty Điện lực BRVT thực hiện là: 2,55% tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2021.

 1. Tình hình sự cố:

Trong tháng 05 năm 2022 xảy ra 12 vụ sự cố. Cụ thể như sau:

 • Sự cố lưới điện 110kV: 01 vụ
Mô tả Đường dây 110kV Trạm biến áp
Thoáng qua  Kéo dài
Thực hiện 0 1 0
 • Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 05 vụ
Mô tả Đường dây 22kV Trạm biến áp
Thoáng qua  Kéo dài
Thực hiện 0 11 0
 1. Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:
  Trong tháng 5 năm 2022, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:
  MAIFI SAIDI SAIFI
Thực hiện / KH 0,049 19,89 0,3
 1. Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
 1. Về sửa chữa lớn:

Năm 2022, Tổng công ty giao tại QĐịnh 342/QĐ-EVN SPC ngày 22/02/2022 với giá trị 46,12 tỷ đồng. Gồm 01 công trình nguồn điện; 11 công trình SCL 110kV chuyển tiếp từ năm 2021 sang; 01 công trình SCL thiết bị và 05 công trình lưới điện phân phối và 02 công trình kiến trúc. Ngày 09/06/2022 Tổng công ty giao bổ sung chi phí SCL tại Quyết định  936/QĐ-EVN SPC thêm 8 tỷ đồng, Công ty đăng ký bổ sung 02 công trình sửa chữa thay động cơ máy phát điện G1,G2. Các công trình đang triển khai thực hiện.

 1. Về đầu tư xây dựng: 

Năm 2022, Tổng công ty giao KH vốn ĐTXD cho Côngty Điện lực BRVT 361 tỷ đồng, trong đó vốn KHCB là 156 tỷ đồng và 205 tỷ đồng vốn vay thương mại. Ban QLDA và các Phòng Ban thuộc Công ty đang triển khai KH để đảm bảo triển khai các công trình đạt kế hoạch đề ra.

 1. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
 1. Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:  

Lũy kế tháng 5/2022 giải quyết cấp điện cho 83 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,50 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), tăng 0,69 ngày so với cùng kỳ năm 2021.

 1.   Cấp điện mới khách hàng hạ áp:

Lũy kế tháng 5/2022, Công ty phát triển được 7.306 khách hàng, trong đó có 5.880 khách hàng sinh hoạt và 1.426 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:

 • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,52 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), tăng 0,02 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
 • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 2,19 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 0,57 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.

Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2,30 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 0,48 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2021.

B-  TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022:

 • Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh BRVT.
 • Triển khai thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuận lợi cho công tác đo xa.
 • Rà soát lại các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, thực hiện cụ thể hóa, đánh giá và đưa ra các giải pháp để thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu mà EVN SPC đã giao.
 • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.
 • Đẩy mạnh công tác triển khai đề án chuyển đổi số 2021-2025 do Tập đoàn và Tổng Công ty đề ra.
 • Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:12 - 06/11/2023)

Kế hoạch thay đổi lịch ghi điện kể từ tháng 11 năm 2023

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện trên địa...

(13:06 - 05/10/2023)

TRIỂN KHAI THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 10/2023

Hiện nay, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu (PC BR-VT) đang cung cấp...

(08:01 - 05/09/2023)

TRIỂN KHAI THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 9/2023

Hiện nay, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu (PC BR-VT) đang cung...

(13:58 - 04/08/2023)

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 8/2023

Hiện nay, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu (PC BR-VT) đang cung cấp...

(15:55 - 02/08/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 06: I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp...

(08:14 - 25/05/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04: I. Về sản xuất, vận hành và cung...

(08:51 - 05/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 03: I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp...

(08:35 - 29/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...