Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Phòng KHVT - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 15:13 | 26/10/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 19 tháng 10 năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 09:
I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1. Cung cấp điện:
- Điện nhận: Sản lượng điện nhận trong tháng 09 đạt 648,69 triệu kWh tăng 20,55% so với tháng 09 năm 2021. Trong 09 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đạt 6.754,5 triệu kWh tăng 5,57% so với cùng kỳ năm 2021.
- Diesel:
Công suất phát lên lưới trong tháng 09 đạt 2,88 triệu kWH tăng 79,77% so với cùng kỳ năm 2021 (1,6 triệu kWh) . Tổng công suất phát lên lưới trong 09 tháng đầu năm 2022 là 25,95 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) tăng 30,53% so với cùng kỳ năm 2021.
- Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong tháng 09 là 27.444 MWh. Tổng công suất phát lên lưới trong 09 tháng đầu năm 2022 đạt : 260.404 MWh bằng so với cùng kỳ năm 2021.
2. Điện thương phẩm: Trong tháng 09 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 647,96 triệu kWh tăng 19,73 % so với tháng 09 năm 2021. Lũy kế 09 tháng đầu năm 2022 đạt 5.705,4 tr.kWh  tăng 9,65 % so với cùng kỳ 2021 (thực hiện là 5.203,4 triệu kWh ). Cụ thể như sau:

STT Thành phần Sản lượng thương phẩm 09 tháng đầu năm 2022

Năm 2021 (Tr.kWh)

Năm 2022 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2022 so với năm 2021 (%)

Đạt % so với KH

Tỷ trọng 2022

(%)

A

TỔNG SỐ

5.203,41

5.705,40

109,65%

73,86%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

156,02

166,36

106,63%

 

2,92%

2

Công nghiệp – Xây dựng

3.894,93

4.247,31

109,05%

 

74,44%

3

Khách sạn – Thương nghiệp

166,07

255,28

153,72%

 

4,47%

4

Cơ quan quản lý – TDDC

866,41

931,25

107,48%

 

16,32%

5

Thành phần khác

119,98

105,21

87,69%

 

1,84%

A1

Thương phm 110 kV

2.045,90

2.187,39

106,92%

 

38,34%

A2

Thương phm 22kV

3.157,51

3.518,01

111,42%

 

61,66%

3. Tiết kiệm điện: Đến tháng 9/2022, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 130,57 triệu kWh. Tương đương 2,29 % điện thương phẩm, cao hơn 0,19 % so với kế hoạch giao (2,1%).
4. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo PPĐT toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ: Lũy kế đến tháng 9/2022 là 18.504/18.456 dịch vụ đạt 99,74% (chỉ tiêu 100%).
5. Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Lũy kế đến tháng 9/2022 là 20.325/20.345 dịch vụ đạt 99,90% (chỉ tiêu 100%)
6. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng App/Zalo: Lũy kế đến tháng 9/2022 là 292.079/427.955 khách hàng, đạt 68,25% (chỉ tiêu 65%)
7. Tỷ lệ yêu cầu khách hàng được thực hiện đúng thời gian EVN cam kết: Trong tháng 9/2022 là 9.756/9.877 yêu cầu, đạt 98,77%
8. Tổn thất điện năng:
Trong 09 tháng đầu năm Cty Điện lực BRVT thực hiện là: 1,2% giảm 0,41% so với cùng kỳ năm 2021.
9. Tình hình sự cố:
Trong tháng 09 năm 2022 xảy ra 06 vụ sự cố. Cụ thể như sau:
- Sự cố lưới điện 110kV: 01 vụ

Mô tả

Đường dây 110kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

 

Thực hiện

1

0

0

- Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 05 vụ

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

 

Thực hiện

0

05

0

10. Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:
Trong tháng 9 năm 2022, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện / KH

0,03/0,19

22,04/22,92

0,1/0,22

II. Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1. Về sửa chữa lớn:
Năm 2022, Tổng công ty giao tại QĐịnh 342/QĐ-EVN SPC ngày 22/02/2022 với giá trị 46,12 tỷ đồng. Gồm 01 công trình nguồn điện; 11 công trình SCL 110kV chuyển tiếp từ năm 2021 sang; 01 công trình SCL thiết bị và 05 công trình lưới điện phân phối và 02 công trình kiến trúc. Ngày 09/06/2022 Tổng công ty giao bổ sung chi phí SCL tại Quyết định  936/QĐ-EVN SPC thêm 8 tỷ đồng.
Thực hiện theo văn bản số 5493/EVN SPC-KH ngày 08/07/2022 về việc rà soát điều chỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch SCL và ĐTXD, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đăng ký kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2022 tiết giảm 32% chi phí SCL là 21 công trình với giá trị 39,6 tỷ đồng, tiết giảm 14,5 tỷ đồng so với kế hoạch giao. Đến nay các công trình SCL đã triển khai sửa chữa với giá trị thực hiện 37,24 tỷ đồng.
2. Về đầu tư xây dựng: 
Năm 2022, Công ty triển khai thực hiện 79 công trình với tổng vốn đầu tư là 361 tỷ đồng (vốn KHCB: 156 tỷ đồng; Vốn Vay TM: 205 tỷ đồng). Hiện nay các công trình này Công ty đang triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư. Dự kiến năm 2022 sẽ đưa vào vận hành 22 công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho toàn tỉnh BRVT trong đó 4 công trình 110kV; 01 công trình lắp đặt nguồn điện cho Huyện Côn Đảo và 17 công trình lưới điện phân phối. Trong 6 tháng vừa qua Công ty Điện lực BRVT đã đóng điện nghiệm thu 3 công trình với 41,6 km trung thế, 13,9 km hạ thế và 1,1 MVA trạm biến áp phân phối. Giá trị thực hiện là 44 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 33,4 tỷ đồng đạt 9,25% kế hoạch giao. Đến nay, các công trình đã trả nợ vay thương mại 6,0 tỷ đồng. Thực hiện theo Văn bản  5493/EVNSPC-KH ngày 08/7/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam V/v rà soát điều chỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch SCL và ĐTXD, trong đó giảm nguồn vốn KHCB từ 10% so với kế hoạch Tổng công ty đã giao cho đơn vị đầu năm tương đương là 15,6 tỷ. Giá trị dự kiến thực hiện trong năm 2022 là 205 tỷ đồng, giảm 156,12 tỷ đồng so với kế hoạch giao. Giá trị giải ngân các công trình là 79,93 tỷ đồng.
III. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
a. Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng: Đến tháng 9/2022 giải quyết cấp điện cho 128 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,72 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc).
b. Cấp điện mới khách hàng hạ áp:
Lũy kế đến Tháng 9/2022, Công ty phát triển được 14.501 khách hàng, trong đó có 10.376 khách hàng sinh hoạt và 4.125 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,50 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 0,01 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 2,11 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 0,52 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2,23 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 0,40 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2021.

B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022:

- Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh BRVT.
- Triển khai thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuận lợi cho công tác đo xa.
- Theo  dõi, cân đối các  khoản mục chi phí thực hiện, đảm bảo tiết kiệm và không để vượt kế hoạch Tổng công ty giao.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.
- Đẩy mạnh công tác triển khai đề án chuyển đổi số 2021-2025 do Tập đoàn và Tổng Công ty đề ra.
- Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

(14:51 - 04/03/2022)

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN